les KIRPACH de Mamer
Henri KIRPACH

Henri KIRPACH

Thodore KIRPACH

Thodore KIRPACH

Les frres Henri et Thodore KIRPACH de Mamer sont les 4e et 6e enfants du couple Jean KIRPACH - Marie FREIMANN, agriculteurs Mamer.


Henri KIRPACH, n le 2 mars 1841 Mamer stablit comme avocat Luxembourg aprs des tudes Heidelberg et Paris.
En 1870, lge de 29 ans, il fut lu dput du Canton de Capellen. Le 6 aot 1878 il entra au Gouvernement du Ministre dtat Baron Flix de BLOCHHAUSEN, pour y exercer la fonction de Directeur Gnral de lIntrieur.
Il attacha son nom la loi du 20 avril 1881, concernant lenseignement obligatoire.
En 1910 il quitta le Gouvernement pour entrer au Conseil dtat.
Henri KIRPACH est dcd le 25 avril 1911 Luxembourg.
Thodore KIRPACH est n le 7 septembre 1847 au mme Mamer.
Il devint Notaire et travaillait Rambrouch et Mondorf.
Comme son frre il fut lu dput en 1878.
Ensemble ils laborrent la loi scolaire progressiste de 1881.
Mari 30 ans Bascharage avec Marie-Nicole-Emilie SCHUMACHER, fille de notaire, ils ont t la base dune riche progniture de mdecins, de notaires et dcrivains.
Il est dcd Mondorf le 23 aot 1893.
Prsentation en images: Partie 1 Partie 2 Partie 3

Arbre Descendance Complet KIRPACH-KAUFFMANN
Arbre de descendance complet FREYMANN-HEMMERS
Arbre mixte familial KIRPACH-SCHUMACHER
Arbre Descendance Complet SCHUMACHER Hesperange
Arbre de descendance complet FREYMANN-ZWOLLEN
DGenealogie vun de Bridder KIRPACH vu Mamer


1 Ech soll iech also dFamilljen vun de Bridder Henri an Thodore KIRPACH mi no brengen. 2 3 4

Wll den Numm KIRPACH och op mengem eejene Stammbaam viirknnt, hun ech mech mat enger bestmmter Begeeschterung schons zanter mi laang domat ofginn. Et huet mr nt schwiergefall, wll ech och schons op dr Sit vun de Mamer Kirpache gewullt haat, och wuel an der Absicht z kucken, ob esou zwee hichgestallte Persinlechkeeten dann nt och a meng Familljen erapassen diten. 5 Ech hat se kennegeliert duerch verschidde Publikatiounen. Do woren mol vir discht dZeitungsartikelen an dBichelchen: Die Lex Kirpach, ein Schulgesetz, das Furore machte vum Roger SPAUTZ, bei dim sai Papp mer an der Zit op Woltz gepilgert sinn, fir dSchouldreckerei kennen ze liereen. Hien haat t frdech bruecht fir mer di zwee Personnagen nach mi sympatesch ze machen.


Op deem slwechte Wee hun ech natierlech opgekuckt, wi ech mol am nt manner sympateschen Henri KOCH-KENT sengem Souvenirsbuch aus de Joeren 1912-1940: Vu et entendu di Famill KIRPACH ermfont haat, mat munech pittoresk an och mi eescht Szeen aus der Familljen, an dozou och nach en zweeten Numm mech intrigiert huet, de vun de FREYMANN, dFrimnner, di schons als Francs-Hommes am 12ten bis 17te Joerhonnert, och bei ons, an der Gijend rondrm Bungrf an Houffelt meng Opmierksamkeet erwcht haten. Du war bei mir dFeier am Stri. 6 Selbstverstndlech hun ech an der Mamer Litteratur dem Hr Nic FLENER - DELCOURT seng wichtech Ortschaftsgeschicht font, di mech ds Uertschaft an hir Leit besser kenne geliert huet. Hien huet jo och den Henri KIRPACH an engem extran Artikel als een vun de berhmte Mamer Personnage virgestallt.

Fir dFamilljen vu Mamer z erfuerschen sinn leider ganz winech Poorbicher vu Mamer disponibel an sou bleiwe mer ganz arm un Renseignementer. Aus der Period vun virun der fransischer Revolutioun besteet nmme mi Familljebuch 7 vun dem Paschtouer Jacob HENGESCH, waat derzou och nach grouss Lcher an der Zit opweist an zimlech onkomplett ass. Esou eng Zesummestellung brengt leider keng Zesummenhng tschent deen frien Familljen an dmuss ee sech zefridde ginn mat deem waat een do fnnt.

Awer och mi erfreelech a positiv Tatsaachen kommen dem Familljefuerscher entgint : Um Internet kritt hien vun de Mormonen den Etat-civil aus dem ganzen 19ten Joerhonnert heem op den Ordinateur serviert. Och dZielungen aus deem Joerhonnert aus dem ganze Land kann een do fannen. A wann een dann nach weider begeeschtert ass, bidden se ons och nach dNotrsminutten un. Fir di Zit winechtens ermijlecht an erliichtert daat dSichen e ganze Strapp.


Da konnt ech natierlech op meng Aarbecht vu ganz fri an de Poorbicher vu Fnneng zereckgrifen, wou ech schons dOriginen vun der Familljen erausfont haat. Do koum mer dem Joseph FLIES 8 si riesecht Buch iwwert de Gehaansbierg: Der Johannisberg, zur Geschichte seiner Landschaft zu paas, fir di eelr Geschicht vun deer Herrschaft ze stodieren.

Op de Pannon weisen ech iech elo dResultat vun deer Enqute, di mat vill Gewulls a Gesichs verbonne war, heiansdo mat munechen ongewollten mween an och Ierweer. Och wollt ech nt all Quellen unzaapen wi z.B. dGeriichtsbicher vun Hunchereng oder dNotrsminutten aus der mgijend. Et muss een jo deenn aanere Kanner och nach ppes loossen!

Ech ging gr son, datt jidder KIRPACH hei am Lndchen aus der klenger Uertschaaft Fnneng hierstaamt. Do haten se schons, spitestens am 16te Joerhonnert, 9 nnert der Herrschaft Beetebuerg Grondgeriicht vun dri Leit, an de Meier, hiren Heepsten, wor bal mmer e KIRPACH. 10 Hirt Haus huet dofir och den Numm a Meesch gedroen. 11 12


Deen elsten deen ech do font hun, an deen an onse Sujet eragepasst huet, 13 war eng Koppel Thodore KIRPACH - Catherine KAUFFMANN dei gint 1670 do bestued goufen. Si woren, wi dizit di meeschte vun de Leit, lifeeje Baueren zu Fnneng. Fir ons interessant as hire Jong Mchel KIRPACH, dee mat dem Jeanne KIEFFER ning Kanner haat, mat engem Neckelchen als een vun hire Jengsten, deen als klengen, rdejen Luusptter an de Krakelshaff bestued gouf, 14 mat dem Susanne WEYNAND, der Duechter vun dem Piechter vun deem groussen Haff. Do kann ech Iech esouguer hiren Houchzits-Kontrakt vun 1756  beim Notr Guillaume BURGRUTTGEN presentieren, deen am Nationalarchiv lit an deen dMormonen eis och op den Internet gesaat hun.

15 Mer sinn elo am Jor 1757 an mer mussen ons Recherchen op Beetebuerg verleen. Daat wor net esou evident; wll wann een, wi ech, um Site vum Kadaster no engem Krackelshaff sicht, fnnt een nuren nnert Krokelshaff eng Gebeilechkeet, di an der Gewaan bei Munnerf lit, an da geet dGesichs lass, fir do seng KIRPACHEN rauszefannen. Am Frisenger Pompjeesbuch, mat der gudder genealogescher Aarbecht vum Marcel MOUSEL, fnnt een nnert dem Krokelshaff alles mee keng KIRPACHen oder WEYNANDten. t wonnert ee sech datt deen Haff sollt zu der Gemeng an Herrschaft vu Beetebuerg gehiert hun. Wann een dann der Saach op de Fong geet, an emol eng Foto vun de Gebeilechkeeten maache wllt, fnnt een e beemol hannert Beetebuerg op dem Wee vir op Munnerf e Wee-Schld, waat een no riets an dGewaan weist, mam Hiwis dohinner ging t op de Krakelshaff. 16 Grouss Enttuschung: Eng ausgedehnten, plakech Handels- an Industriezoon, mee keng Spuur mi vun deem aalen Haff. 17 Ower eent gt engem dobi klor: Krokelen a Krakelen ass zweerlee, obschons di zwee Bezeechnungen wuel vun de Krckelen hierknnt, waat einfach wll Praumebeem op Ltzebuergesch bedeit.


18 Also op dSich an dArchive an dDokumenter vun Beetebuerg, zu deer Gemeng de Krakelshaff gehiert huet. Grouss Hllef ass do, wi gesoot, dem Joseph FLIES sin Buch iwwert de Gehaansbierg. Mer lieren, datt di Gebeilechkeeten och frier mol den Fassbinder-Haff oder dAspenscheier genannt goufen. Do gtt dganz Follech vun de Piechter opgezielt. Och am Bichelchen vun de Beetebuerger Geschichtsfrnn, Beetebuerg am Laaf vun der Zit, entwckelt, op eng kloer Fassong, de Gilbert KREMER, ower enk an de Fousstrtt vum Hr FLIES, dweider Geschicht vun deem Haff, an sengem traurejen Enn an engem grousse Feierbrand vun 1943 a schliesslech dendgltecht Ofrappen am Jor 2000. Haut schingt daat esou guer bis zum Auslschen vum Numm an d gewinlechen Kadaster-Informatiounen weidergaangen ze sin. Am Hr FLIES sengem Gehansbierg 19 fannen ech dann, nner aaneren, Hiwiser op Dokumenter di de Verblif vun dem Haff whrend deer ganzer Zit beleen: Sou fanne mer beim Notr Jean Gaspard SCHWAB zwee sech folgend Verpachtungs-Akten, sougenannte Verlassungen,  di ons opklren iwwert dLokatren vum Haff zu deer Zit: 1755 DMarie Marguerite de STASSIN, Wittib vu BOST-MOULIN, Hrin vum Gehhansbierg, an de Franz Albrecht vu BOLAND, och Hich-, Mttel- a Grond-Geriichtshr zu Sankt Johannisberg verloossen op 20 Joer der Catherine MEYER, Wittfra vum Henri WEYNAND, - der Schwiermamm vun onsem Nckelchen KIRPACH, - de Krackelshaff, deen dsen zwee Herrschafte gehiert, sou wi bis elo, mat Haus, Scheier, Stll, Gart, Wisen a Felder fir 14 Richdaaler Geld, 4 Maaler Wees, 4 Maaler Meschler a 6 Maler Huewer.

Och d Verpachtungs-Akt,  vun Jor 1770 op 24 Jor beim slwechten Notr SCHWAB vum Nic KIRPACH mat dem Freyherr Franz Albrecht Von BOLAND vum Gehaansbierg an dem Hr CHANCLOS dee fanne mer do.

An de Joeren 1757-1780 wuessen zwielef Kanner um Krakelshaff erop. 20 Ee vun den Naschtquakerten wrt ons interessieren: Et ass den Thodore KIRPACH, deen op Mamer knnt, fir do 1808, an engem eischte Mariage dMarie FOURNELLE, waat vun Uewerkuer staamt, heemzfieren. Vun senger Fra hirer Famill komme mer och nach zwou weider Generatiounen erop. 21

Deen eelsten vun hire siewe Kanner wor de Jean KIRPACH, 22 deen dann an eng aaner Stack Mamer Familljen abestued gtt, di vun de FREYMANN. An do kruute mer op eng Woch Differenz bal eng duebel Hochzit: Nom Dout vun dem Marie FOURNELLE, 1830, bestied nmlech de Papp Thodore KIRPACH sech fir dzweet mat dem jonken Anne FREYMANN, der Sschter vu sengem Jong Jean KIRPACH senger glichzitech neier Fra, dem Marie FREYMANN.


23 Di Familljen FREYMANN ass an dem Paschtouer Jacob HENGESCH sengem Famillje-Buch vu Mamer gutt vertratt, mat dri grissere Stmm, di all gint 1700 hiren Ursprung hunn, ower wou mer an deer Aarbecht, di jo ower di eenzech nach bestehend Mamer Quell aus dem 18te Jh. ass, keng richtech Verbindung zuenaaner fannen. Et schinge Geschwster-Kanner, also Kosengen gewiescht ze sinn, wll hier Kanner bestuede sech all zur slwechter Zit gint 1720-30. Hir Nokommen kenne mer gutt, och aus deem Familljebuch. Ons interessiert ower elei haaptschlech dKoppel Michel FREYMANN - Catherine HEMMERS, aus der hiren Nokommen ons Protagonisten vun haut erausstaamen. Sou fanne mer och, nner aneren, am Buch vum Auguste BRUCK eng Bourse dtudes FREYMANN, vun der Koppel Henri FREYMANN - Catherine PESCHONG, di och an ons Famill erapasst, an di gestfft gouf vun hirem Fils, dm Piter FREYMANN, dee Paschtouer zu Nidderdonve war, an deen de Liermeeschter vun dem Henri KIRPACH wor, sengem Nveu an dem spidere Minister.


Am 19ten Joerhonnert kommen ons dann di offiziell Volleks-Zielungen vun den Awunner zur Hllef. Och di hun dMormonen ons op dem Internet zur Verfgung gestallt. Leider goufen deemols dLeit nt sytematesch de Stroossen an den Hausnummeren no opgeholl, an als Uertsfriemen muss een zerjis struewelen fir do eens ze ginn. 23 Awer mir fannen do an der heitejer Kirpach-strooss PELLEN-Haus, waat den Henri KIRPACH zu senger Zit mi dichtech erausgefiizt huet, an e 24 SCHMATTS-Haus oder spider och FREYMANNs-Haus genannt, di frndschaftlech an dee slwechten Haff kucken, a wou t mnschlech wor, datt dBewunner sech mi no koumen a sech besser kenne gliert hun: an do soutzen ons Leit dran. Di Zielungen erlaben ons dFamilljen KIRPACH-FREYMANN duerch dganzt 19. Joerhonnert an hirer Entwecklung z verfollechen, an e bsse vum Zesummeliewen vun den Awunner, mat de Changementer an deenn verschiddenen Heiser, festzestellen. Eng interressant Aarbecht di haut nt mi Propos ass, an di ech och gren engem Einheimeschen ging iwwerloossen, deen jo ower besser do am Suedel dierft stzen, an deen, mat Hllef vun den Dokumenten vun de Mormonen, op dem Hr Nic FLENER-DELCOURT seng solitt Viiraarbecht opbauen knnt.

25 Bis elo waren all di KIRPACHEN, esou wi hier Viirfueren, brav Bauere gewiescht. Mer sinn elo 1830, der Zit vun der belscher Revolutioun, och bei ons, wou t iwwerall gegrt huet. Och an dem Jean KIRPACH huet nach ppes mi gewullt: Sai frie Geescht huet gesicht lasszekomme aus den aale Gleiser an nei Weer anzschlon. 26 Nt nmmen datt hien sech slwer ordentlech Liesen a Schreiwe bibruecht huet; hie wollt seng mwelt erfuerschen, huet um Spicher Strekickert gespillt, huet Chimie an Astronomie stodiert, an heiansdo huet t och aus der Annexe vum Haus an dGaas eraus firchterlech gestonk, oder dNoperschaaft ass duerch e srieuse Knuppert an dHiluucht gefuer. Daat war hien, modernen Alchimist, deen senger chemescher Experimenter ugestallt huet, di m dann nt mmer richtech gerode sinn. Kee Wonner, datt en an deem rouejen Duerf liicht verdiwelt gouf. Obschons Bauer vun deemols, lisst hien dofir ower seng zwee Jongen stodieren. A sie brengen t allebid esou wit, datt mer se haut nach feieren: Den Henri gt Affekot a Riichter, Dputierten a spider Minister, den Thodore gt Notr an och Dputierten.


27 Den Henri KIRPACH kruut keng Zit fir sech z bestueden. Hien ass si Liewe laang onofhngech bliwen. Als jonge Borscht koum hien schons bei sin Monni Paschtouer, de FREYMANN Piter no Nidderdonven, wou en da gutt op de Kollisch viirbereet gouf. Jurisprudenz gong en op Heidelberg a Paris stodieren, a gouf dann en dichtejen Affekot an der Staadt. 28 Schons 1870 ass en zum Deputierten vun dem Kanton Capellen gewielt ginn. Mat 37 Joer huet de Baron Flix de BLOCHHAUSEN, den neie Staatsminister, en an dRegierung geholl an him de Ressort vum Intrieur an Optrach ginn als Generaldirekter, - sou gouwen dizit dMinistere tituliert. Och nach nnert dem Pol EYSCHEN an dem Mathias MUNGENAST huet en ds Fonktioune behaalen, di en och mat de Schoulproblemen chargiert huet. Dst huet em dMijlechkeet ginn fir, 29 zesumme mat sengem Brudder Thodore KIRPACH en neit a fortschrttlecht Schoulgesetz auszeschaffen, daat dann, trotz batterer an heftechster Oppositioun vum Bschof ADAMES, dem Ltzebuerger WORT an der ganzer reaktionnrer Mannschaft vun deemols, den 24. Februar 1881 zum Gesetz proklamiert gouf.

Wien vun denen zwee Bridder de grisste Merite dorunner huet ass nt auszemaachen.


Wien un dser Polemik interressiert ass, - et kann een soguer vun engem Klengkrich schwtzen, - deem ging ech dem Roger SPAUTZ seng Brochure iwwert dLex Kirpach recommandieren, oder och op e-luxemburgensia dZeitungen vun deemols, un dHrz leen, mat hiren heftejen Streidereien m dee Gesetzesprojet. Do erkennt een ditlech de Geescht vun deer Zit a vun dnen engagierte Personnalititen.

Wofier war daat neit Gesetz vum Generaldirekter Henri KIRPACH deemols, - an nach haut -, esou importent ? 30 Waat huet et dem Land bruecht ?

Zwee deer wichtechster Schoulproblemer goufen hei op eng akzeptabel Manier gelist: De Schoulmeschter slwer, an och seng Aarbecht hun endlech, an enger gewsser Moos, opgehaalen nner der stnnejer Fuchtel an der Kontroll vun dem Klerus z stoen. Di haten nmlech dOpsiicht vun senger Opfierung, hun him en Zertificat iwwert seng Liewensweis knne ausstellen, en Schrftsteck daat se ower gebraucht hu fir ugestallt ze ginn, sie haten jidderzit frien Entree a seng Klass, hun sin obligatoreschen Mssbesuch mat de Kanner iwwerwaacht, dGebiet an der Klass, asw. Daat war elo, - winechstens um Pobeier - eriwwer.


Dann ass och dallgemeng Schoulflicht vu sechs Joer agefouert ginn. Doduerch entstoung endlech eng Basis fir eng demokratesch Schoul hei zu Ltzebuerg. Amplaatz nmme gleewech Krschten z zillen gouf t endlech mijlech, wssend an onofhngech Staatsbierger ze formieren. Fir deen ongemittleche Projet vum Schoulgesetz, deen gint hir Interessen war, faalen ze dinn, huet de Klerus dBaueren opgestppelt an dobi vun hiirer Nout profitiert: Di hu gefaart dArbechtskraaft vun hire Kanner als Kihiirten ze verlieren. Schoulzwank gouf dofir di nei Mesure vun hinne genannt amplaatz Schoulflicht. Sou huet et geschingt en Agrff an dpersinlech Fraiheet vum Mnsch ze sinn, an nt eng Mussesaach fir geschoult, gebillt a responsabel Leit aus hire Kanner ze machen.

Wi wit sech an deem Strit di eenzel Parteien erofgesaat hun, weist als Beispill de Fait datt, wi de Paschtouer WITTENAUER an der Houmass hei zu Mamer, vum Priedechtstull erof den Henri KIRPACH als den Antichrscht bejaut haat, dMamm Marie FREYMANN, di slwer an der Mass war, e Schlaach kruut an dorunner gestuewen ass.

Den Thodore KIRPACH als Notr zu Rammerech an dann zu Munnrff, haat nt manner drnner ze leiden. Biswllech Zongen hun nmlech dGercht an dWelt gesaat, hien wier a schlechten Dicher. Beim Notr stenkt t! housch t bei de Paschtier an den Nopeschdierfer bei viirgehaalener Hand.

DSchoulgesetz gouf trotz allem mat grousser Majoritit vun der Chamber gestmmt.

31 Fir dWichtechkeet dovunner anzegesinn, knnt een nt delaanscht, fir e klenge Reckbleck op dGeschicht vun eisem Schoulwiesen an de Gesetzer, di daat geregelt hun, ze geheien.


Bis dEnn vum 18. Joerhonnert gt um Land bal nmmen Grond-Schoul gehaalen vun de Kapleen, engem Koschter oder esouguer irjendengem Topert aus dem Duerf. 32 Zu Colpech huet de Moler MUNCACSY ons de Schoulbetrieb an och 33 de Schoulmeeschter dovun op der Toile festgehaalen. Schoulgebaier bestinn nach kaum dorueter: An der Kirch oder an enger Wunneng, wann nt an enger Scheier, ass dee Betrieb ofgelaaf. 34 Oft waren daat nmmen Momenter, wou di kleng Kanner beschftecht goufen an de geplooten Elteren eng Lascht mi ewch geholl gouf. Liesen a Schreiwen sollt mat Hllef vun der Biebel an dem Katjssem de Kanner bibruecht ginn. Wann der mol e Bleck an dPoorbicher vun deer Zit geheit, fannt der, datt um Enn seelen een, oder di mannste vun de Leit hiren Numm schreiwe konnten, geschweigs dann liesen a schreiwen oder rechne konnten. 35 De Professer Nicolas Van Werveke huet do eng grndlech Opstellung vun dem Analfabtismus deemols hei am Land gamaach, publiziert 1904 fir ddrtt Joerhonnertfeier vum Athenum an der Staadt.

Doniewent, an daat fir privilgiiert Jongen, wou dEltere bezuele konnten, di dann och, wa mijlech, zu Geeschtlechen formiert sollte ginn, gouf t Privatschoulen vun der Kierch. All Mttelschoulen an de Stied louchen deemols an hiren Hnn.


De Jousef den Zweeten erischt, als Prnz vun der Opklrung, huet agesinn, datt haaptschlech, an och an der Erziung, eng Trennung vun Kierch a Staat nidech wier. Mee all di Bemihungen sinn mmer un der interessierter Oppositioun vun der Kiirch feelgeschloen, di jo all Viirdeel drun haat, datt mijlechst vill Leit ongebillt bliwe sinn an nt ze vill un dNodenke koumen. nnert dem fransische Rgime huet do sou lues en aanere Wand geblosen. Amplaatz Chreschtemenschen ze fabrizieren, sollten elo Staatsbierger formiert ginn. Daat wor ower gutt gemengt, mee konnt net ausgefiert ginn, wll t un allem gefehlt huet. Esou koum eng Zit wou t m di ffentlech Schoul schlecht bestallt war.

Dganzt 19. an d20. Joerhonnert zu Ltzebuerg sin geprgt vun dem Schoulkampf: op all Fortschrtt koum nees eng heftech Reaktioun vun de kierleche Kreeser, och daks mat onfaire Mettelen, an ech ging gre soen datt daat nach bis haut undauert. An dem Viirtraach iwwert dGeschicht vun der Schoul zu Ltzebuerg den Owent wrte mer jo mi doriwwer hieren.

D KIRPACHEN hiert Schoulgesetz passt also an eng ganz Reih vun heftejen Ausenaanersetzungen, fir aus onser Schoul eng Institutioun ze machen, di sech fir e frit an onofhngecht Land passt.
***
Mee komme mer zereck bei ons Familljen. Bis elo si se praktesch all dem Bauereberuff trei gewiescht, souwuel an der KIRPACHs wi an der FREYMANNs Familljen.


36 Erischt duerch de Mariage vum Dputierten Thodore KIRPACH mat der Marie Nicole Emilie SCHUMACHER schlisse se sech un sozial besser gestallt Familljen un. Op deer hirem Stammbaam 37 wibbelt t schon vun Notren, vum Grousspapp Nicolas, Notr zu Betten/Mess, bis erof op hire Papp Jean Nicolas, Notr zu Keejeng, deen och nach bei den Notr CLAIGUEMORT vu Keejeng a Friseng freie gong. Duerno wiesselen dSCHUMACHEREN de Beruff, an nach bis op den heitejen Daach versuerge se dLand mat dichtejen Dokteren.

Och bei den Nokommen vun dem Thodore, 38 dee jo slwer Notr zu Rammerich an spider zu Munrf wor, hllt dReih vun wichteje Beruffer an der Familljen nt of. Vu senge Kanner gtt de Bouf Jean Thodore KIRPACH Dokter zu Mondorf, an dMedercher bestueden je e Viterinr, en Dokter an en Notr: dZlie fnnt si Gleck an der Famillje KOCH. Hire Mann, de Paul KOCH, deen deemols Vihdokter zu Munrf wor, staamt aus dem dizit gutt bekannten Htel-Restaurant Zum grossen Helden, de Grand-Chef, wou och en Etienne SCHLECK mol den ischten Grant wor. 39 Dem Thodore KIRPACH si Marie-Elise knnt an dFamill vum Dr. Gustave GRETSCH vun Iechternach, deenen hire Jong, genannt de Bub, dichtejen Gynecolog an der Staadt gouf. Hirt Claire bestied de Joseph LEYDENBACH, President vum Conseil dAdministration vun der BIL. DNelly KIRPACH schliesslech kritt den Notr Georges METZLER vu Munrf als Mann.


Ds Donneen sinn all publiziert am Vu et entendu vun Henri KOCH-KENT, 40 deen jo an di Famill eragewues ass. Hien war sier opgeschlossenen Historiker a Publizist, deen och nt gefaart huet fir muenech Onregelmissechkeeten vun onser, 1940 entwtschter Regierung an dem Exil zu London opzedecken an ze publizieren, an esou di Responsabel op e gerechte Stillchen, un de Pranger, gestalt huet.

41 Sou htte mer elo den Tour vun de Familljen geschloen. Erausgaangen aus dem Bauerestand ass et eng opstriewend Familljen, di wuel nuren de passage zu Mamer ass. Nmmen e puer Joer, wou se sech do strkt, fir den Ulaaf ze huelen, fir op eng mi grouss a mi breet Bedeitungs-Bhn ze sprangen, a fir, fir dMuerch vun onsem Land, eng sier wichtech a liewech Kraaft ze ginn.

Ech soen Iech Merci ! 42 43

Alphonse WILTGEN
 

luxroots.club asbl   HOME   myluxroots   SEARCH   our associates   our subscriptions   igenealogy.lu   roots.lu   luxbooks.lu   luxroots.com asbl   Contact   
luxroots.com   keeping the past alive